Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van KenSA

Artikel 1: Algemeen

Alle tussen KenSA, en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten wordt beheerst door de navolgende voorwaarden:

 1. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.
 2. Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort betreffende de entingen van de hond te overleggen.
 3. Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
 4. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

Artikel 2. Cursus

 1. Kensa is gesloten op officiële zon- en feestdagen, mits uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. De cursisten dienen altijd de cursusgelden contant c.q. per bank of giro te voldoen, voor of bij aanvang van de cursus.
 3. Indien de cursist door ziekte of overmacht de cursus vroegtijdig moet verlaten, is Kensa niet verplicht om cursusgeld te retourneren.
 4. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door Kensa, dan wordt het resterende cursusgeld aan de cursist gerestitueerd.
 5. Indien door ziekte of overmacht van de train(st)er lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de train(st)er.
 6. De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. Kensa kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein en leslocatie(s) van Kensa.

Artikel 3. Reglement van orde

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de train(st)er zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.
 2. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden -behoudens uitdrukkelijk verzoek van de train(st)er- aangelijnd te zijn.
 3. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het sporten met honden.
 4. Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de train(st)er.
 5. Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de train(st)er alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 6. Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de train(st)er en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.
 7. De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.
 8. In overleg met de train(st)er is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de train(st)er.